BabaMamaPapa Facebook oldalon elérhető nyereményjáték

BabaMamaPapa Facebook oldalon elérhető nyereményjáték leírása, 

a részvétel feltételei, 

játékszabályzata, valamint adatkezelési tájékoztatója

Facebook játék leírásaJátssz velünk! 10 db cuki body talál gazdára

Nem kell mást tenned, csak helyesen válaszolni a következő kérdésre:

Mikor javasolt alkalmazni a Gravida Optima terhesvitamint?

A: A várandósság alatt

B: A szoptatás alatt

C: A várandósság előtt, alatt és a szoptatás időszakában is

Egy kis segítséget az alábbi linken találsz: https://gravidaoptima.hu/gravida-optima/gravida-optima-terhesvitamin

A helyesen válaszolók között 10 db, feliratos, tündéri bodyt sorsolunk ki.

A nyereményjáték 2021. január 6-ig tart, a 10 nyertest véletlenszerűen sorsoljuk, nevüket pedig egy külön posztban hozzuk nyilvánosságra.

A szerencsés nyerteseket Facebook üzenetben is értesítjük.

1. A Játék Szervezője és Lebonyolítója

1.1. A „Játssz velünk! 10 db cuki body talál gazdára” elnevezésű játékot (a továbbiakban: „Játék”) a Richter Gedeon Nyrt. (székhelye: H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944; adószáma: 10484878-2-44; a továbbiakban: „Richter”) mint szervező megbízásából, a HealthLine PR-Med Kommunikációs Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság, (Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 7., Cégjegyzékszám:0109 291303, Adószám: 25826667241) a továbbiakban: „Lebonyolító”) bonyolítja le.

1.2. A Játék szervezésével és lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos alábbi feladatokat a Lebonyolító látja el: 

- válaszok (a továbbiakban: „Pályázat”) értékelése;

- sorsolás lefolytatása, eredmény megállapítása;

- nyertessel (a továbbiakban: „Nyertes”), illetve tartaléknyertesekkel (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) való kapcsolatfelvétel, nyeremény (a továbbiakban: „Nyeremény”) eljuttatása a Nyerteshez/Tartaléknyertesekhez.

2. A Játék időtartama

2.1. A Játék 2020. december 22. 15 órától 2021 január 6. nap 24 óráig tart. 

3. Részvételi feltételek

3.1. A Játékban kizárólag azon 18. életévét betöltött, állandó, bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgár (a továbbiakban: „Résztvevő”) vehet részt, aki 

3.1.1. személyes Facebook profillal rendelkezik;

3.1.2. elfogadja a jelen Szabályzatot.

3.2. A Résztvevő a Játékban való részvételével elfogadja a jelen Szabályzatot, valamint elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített valamennyi feltételt (beleértve az adatkezelés feltételeit is), azokhoz hozzájárul és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

3.3. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvételnek nem feltétele a Facebook oldal megosztása, a Lebonyolító és a Richter megköszöni, ha a Résztvevő a Facebook oldal megosztásával hozzájárul a Facebook oldal népszerűsítéséhez.

3.4 A Játékban nem vehet részt a Lebonyolító és a Richter munkavállalója, valamint azon személyek, akik munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak a Lebonyolítóval vagy a Richterrel, továbbá mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) 2. pontja szerinti hozzátartozója.4. A Játék leírása

4.1. A Lebonyolító a BabaMama Papa Facebook oldalra https://www.facebook.com/babamamapapa/ a továbbiakban: „Facebook oldal”)  feltölt egy képet, valamint egy ehhez tartozó szöveget, amellyel a Játékra invitálja az oldal követőit a Facebook oldal felületén a kép alatt elhelyezett hozzászólás (bejegyzés/komment) formájában. 

A hozzászólás a Résztvevő Pályázatának minősül.

4.2. A helyesen válaszoló Résztvevők között a jelen Szabályzat 7. pontjában meghatározott Nyeremény talál gazdára. A Játékban, a nyereményhirdetésben és a sorsoláson csak az, a jelen Szabályzat 3. pontjában meghatározott, a részvételi feltételeknek megfelelő személy vehet részt, aki a Facebook oldalon feltöltött kép alatt helyezi el hozzászólását.

A részvétel más módon nem lehetséges. Az ettől eltérő módon (pl.: személyes üzenet formájában) megküldött képek a Játékban, így a nyereményhirdetésben és sorsoláson nem vehetnek részt. Egy Résztvevőtől több hozzászólás vehet részt a Játékban, függetlenül attól, hogy a Résztvevő hány alkalommal helyezi el a feltöltött kép alatt hozzászólását.

5. A Játék menete

5.1. A Lebonyolító 2020. December 22. napján [15] órakor a Facebook oldalon meghirdeti a Játssz velünk! 10 db cuki body talál gazdára” játékot. A Játékban a jelen Szabályzat 3. pontjának megfelelő személyek vehetnek részt. 

5.2. A 6. pontban meghatározott nyereményhirdetésen és sorsoláson azon Résztvevők vehetnek részt, akik a Facebook oldalon közzétett kérdésre a Játék időtartama alatt (lásd erre a jelen Szabályzat 2. pontját) helyesen válaszoltak. A hozzászólás elhelyezésének határideje: 2021. január 6. 24 óra. A kérdésre helyes választ adó Résztvevők között a Játék Lebonyolítója a jelen Szabályzat 7. pontjában meghatározott Nyereményt hirdeti és sorsolja ki, a 6. pontban meghatározott módon.

6. A nyeremények kihirdetése és a sorsolás

6.1. A Lebonyolító a Játék időtartama alatt a jelen Szabályzatnak megfelelő Résztvevők között 2021. Január 7. 10 órakor Szabályzat 7. pontjában meghatározott Nyereményt sorsolja ki. 

6.2. A Lebonyolító a nyereményhirdetések során 1 (egy) fő Résztvevőt Nyertesként jelöl meg hagyományos kézi sorsolás útján.

6.3. A Tartaléknyertesek közötti sorrendiség a kisorsolás sorrendjében kerül meghatározásra. A Tartaléknyertesek a jelen Szabályzat 8. pontjában írt esetben lesznek jogosultak a Nyereményre.

6.4. A sorsolásra a Lebonyolító székhelyén (1037 Budapest, Montevideo utca 7.) kerül sor, a Lebonyolító munkatársainak közreműködésével.

6.5. A sorsolásról jegyzőkönyv készül, amely a Lebonyolítónál elérhető és megtekinthető.

7. A Nyeremény

10 db feliratos body. A Nyeremény másra nem ruházható át, készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.

8. A Nyertes/Tartaléknyertes(ek) értesítése, kapcsolatfelvétel

8.1. A Nyertest a Lebonyolító 2021. Január 7. napján 18 óráig a Facebook oldalon keresztül küldött személyes üzenetben és a Facebookon külön posztban értesíti. Amennyiben a Nyeremény átadásához a Nyertes részéről további információ (e-mail cím, telefonszám) megadása szükséges, azokat a Lebonyolító a Nyertestől a Facebookon keresztül küldött személyes üzenet útján kérdezi meg. 

8.2. A Nyereményt postai úton küldi meg Lebonyolító a Nyertes/Tartaléknyertes részére. Ehhez az szükséges, hogy a Nyertes/Tartaléknyertes a postázási címet, amelyre a Nyeremény kézbesítését kéri, megadja a Facebookon történő vagy telefonbeszélgetés során tett személyes üzenetváltás során.

8.3. Amennyiben a Nyertes a Nyeremény átadásához szükséges elérhetőségi személyes adatokat (postázási cím) nem bocsátja a Lebonyolító rendelkezésére a megkeresésének kiküldését követő 5. (ötödik) nap 24:00 óráig, akkor a Lebonyolító a Nyertest a Játékból kizárja, és a Nyertesre irányadó módon értesíti a sorrendiségnek megfelelően kiválasztott Tartaléknyertest. Erről a tényről a Lebonyolító, hozzászólás formájában tájékoztatást nyújt a Facebook oldalon, a Játékra vonatkozó bejegyzés alatt elhelyezve.

8.4. A Tartaléknyertes a Játék Nyertesével azonos feltételekkel lesz jogosult a Nyereményre. A Tartaléknyertes értesítésére és az értesítés visszaigazolására a jelen Szabályzat 8.1. pontjában, a Nyertes vonatkozásában írtak irányadóak azzal, hogy amennyiben a kiértesített Tartaléknyertes sem bocsátja a Lebonyolító rendelkezésre a Nyeremény eljuttatásához szükséges elérhetőségi adatokat, úgy a Lebonyolító a sorrendben következő Tartaléknyertest értesíti a fentieknek megfelelően. Amennyiben további Tartaléknyertes már nem áll rendelkezésre, úgy a megmaradtNyeremény nem kerül átadásra.

9. A Nyeremény átadása, átvétele

9.1. A Nyeremény a Nyertes/Tartaléknyertes részére – a Facebookon váltott személyes üzenetben egyeztetettek szerint postai útonkerül átadásra. 

9.2. Ha a Nyeremény átadása vagy elküldése a Lebonyolítón kívül álló okból meghiúsul, például ha a Nyertes/Tartaléknyertes téves adatszolgáltatása miatt, ezért a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, de jelzés esetén a helyzet orvoslása érdekében igyekszik megtenni minden tőle elvárhatót. A Lebonyolító a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem biztosít. ALebonyolító a Nyertes által át nem vett Nyeremény vonatkozásában jogosult a sorrendiségnek megfelelő Tartaléknyertessel felvenni a kapcsolatot, és részére a jelen pont szerinti szabályok szerint postai úton megküldeni a Nyereményt (lásd erre a jelen Szabályzat 8.3. pontját). A Nyertes ilyen esetben a továbbiakban már nem tarthat igényt a Nyereményre.10. Általános rendelkezések

10.1. A Játékból való kizárására vonatkozó rendelkezések.

10.1.1. Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzat feltételeinek, úgy a Lebonyolító az érintett Résztvevőt a Játékból kizárhatja. 

10.1.2. A Lebonyolító a jelen Szabályzat 8.3. pontjában meghatározott rend szerint kizárja aJátékból azt a Nyertest/Tartaléknyertest, aki a Nyeremény átadásához szükséges elérhetőségi adatokat nem bocsátja vagy szándékosan hibásan bocsátja rendelkezésére.

10.1.3. A Játékból – a Lebonyolító megítélése alapján, arról való meggyőződését követően– kizárásra kerülhetnek azok a Résztvevők, akik a Játék szellemiségével ellentétesen nem létező személyre, nem valós adatokkal létrehozott Facebook profillal vesznek részt a Játékban azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással növeljék. 

A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen és rosszhiszemű magatartást tanúsító Résztvevő köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Richternek vagy a Lebonyolítónak okoztak.

10.1.4. A Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Nyertest/Tartaléknyertest, aki részére a Nyereményt azért nem lehet eljuttatni, mert az általa megadott személyes adatokról (e-mail cím) utóbb kiderül, hogy azok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy az adott Nyertesről/Tartaléknyertesről utóbb kiderül, hogy egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt feltételeknek. A Nyertes/Tartaléknyertes téves adatszolgáltatásából eredően a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

10.1.5. A Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés vagy ezek gyanúja esetén Játékból bármely Résztvevőt indokolás nélkül kizárjon, vagy a Résztvevők hozzászólását részben vagy egészben törölje, amennyiben az trágár, vagy más jogára, jogos érdekére nézve sértő kifejezést tartalmaz. 

10.2. A jelen Szabályzatot a Lebonyolító a https://www.facebook.com/babamamapapa/Facebook oldalon teszi közzé. A Lebonyolító a Játék teljes időtartama alatt, a Nyeremény Nyerteshez/Tartaléknyerteshez való eljuttatásáig biztosítja a Szabályzat folyamatos elérhetőségét.

10.3. A Nyeremény utáni esetleges adó-és járulékterheket, valamint az átadással összefüggő költségeket a Lebonyolító fizeti meg. A Nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a Nyertest terhelik. 

10.4. A Nyertes/Tartaléknyertes a Játékban való részvételével önkéntesen, befolyásmentesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolító a Játék sorsolásának eredményeként a Facebook profilján használt nevét a Facebook oldalon történő hozzászólás formájában, a Játékra vonatkozó bejegyzés alatt közzétegye. Az adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos részletes rendelkezéseket a jelen Szabályzat 11. pontja tartalmazza.

10.5. A Lebonyolító a rajta kívül álló okból bekövetkező, a Facebook oldalon felmerülő meghibásodásokért semmilyen módon nem felel, az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartozik. 

10.6. A Lebonyolító kizárja felelősségét a Nyertes/Tartaléknyertes téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Nyertes/Tartaléknyertes vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. 

10.7. A Lebonyolító fenntartja a jogot a határidők módosítására, azzal, hogy az esetleges változásokról a Facebook oldalon, a Játékra vonatkozó bejegyzés alatti hozzászólásban értesíti a Résztvevőket, a jelen Szabályzat megfelelő módosításával és közzétételével egyidejűleg. A Szabályzat közzétételével kapcsolatban a jelen Szabályzat 10.2. pontja irányadó.

11. Adatvédelem

11.1. Adatkezelés, adatkezelő, adatfeldolgozó

A Játék lebonyolítása érdekében, a Játékban való részvételhez, a sorsoláshoz, a nyertessel/Tartaléknyertessel való kapcsolattartás, valamint a Nyeremény Nyerteshez/Tartaléknyerteshez való eljuttatása érdekében szükségszerűen sor kerülhet bizonyos, az alábbiakban részletezett személyes adatok kezelésére. 

A személyes adatok kezelése a Richter mint adatkezelő és a Lebonyolító mint adatfeldolgozó részéről történik.

 

Az adatkezelő adatai:

Cégnév: Richter Gedeon Nyrt.

Székhely: H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-040944

Adószám: 10484878-2-44

Adatkezelő adatvédelemért felelős személyének elérhetősége:

Jogi és Nemzetközi Hálózatmenedzsment Főosztály

Postai címe: 1475 Budapest Pf. 27.

Email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Az adatfeldolgozó adatai:

HealthLine PR-Med Kommunikációs Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cégjegyzékszám:0109 291303 

Adószám: 25826667241

Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 7.

E-mail cím:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

11.2. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre

A Játékban való részvétel szükségszerűen igényli a Résztvevő, illetve a Nyertes/Tartaléknyertes bizonyos személyes adatainak megadását. A Játékban való részvétel, a válasz elhelyezése (Pályázat) azt eredményezi, hogy a Résztvevő Facebook profilján használt neve és profilképe az adott hozzászólás (Pályázat) mellett azonnal megjelenik és az a Facebook oldalon bárki számára láthatóvá válik, és a Lebonyolító, valamint a Richter tudomására jut. Tekintettel arra, hogy a Facebook oldalon a hozzászólást elhelyező Résztvevő Facebook profiljára a Facebook rákattintással átnavigál, a Résztvevő teljes Facebook profilja a Játék valamennyi Résztvevője, és a Facebook oldal valamennyi látogatója, a Lebonyolító és a Richter számára könnyen megismerhetővé válik. Javasoljuk, hogy ennek tudatában vegyen részt a Játékban.

A kezelendő személyes adatok körét a Lebonyolító a Játékban való részvételhez és a Nyeremény Nyertesnek/Tartaléknyertesnek való eljuttatásához szükséges mértékben az alábbiakra korlátozza.

A Játékban Résztvevő esetében:

Facebook profilon használt név;

Facebook profil képe;

Facebook hozzászólás és annak adatai (pl. időpont).

A Játékban Résztvevő Nyertes/Tartaléknyertes esetében, kapcsolattartás, valamint a Nyeremény átadása érdekében, a fentieken túl:

teljes név;

e-mail cím, amelyre a Nyeremény eljuttatását kéri;

egyéb, a Nyertes/Tartaléknyertes és a Lebonyolító által személyes Facebook üzenetben vagy egyéb kapcsolat-felvételi csatornán keresztül igényelt és önkéntesen megadott adat (például telefonszám), amely a kapcsolattartást és a Nyeremény átadását szolgálja.

Amennyiben a Nyeremény után a Lebonyolítónak járulékfizetési kötelezettsége áll fenn, úgy a Lebonyolító az irányadó adójogszabályokban meghatározott személyes adatok kezelésére is jogosult. Erről a Lebonyolító külön tájékoztatja a Nyertest/Tartaléknyertest, megjelölve azokat a személyes adatokat, amelyekre a fentieken túl még szüksége van az adójogszabályokban előírtak értelmében.

A Lebonyolító különleges személyes adatokat nem kezel.

11.3. Az adatkezelés jogalapja

A Játékban való részvétel, az ahhoz kapcsolódóan megvalósuló személyes adatok kezelése kizárólag a Résztvevő (beleértve a Nyertest/Tartaléknyertest) megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulásával, önkéntes adatszolgáltatás útján valósul meg. A Jelen Szabályzat a Résztvevő megfelelő előzetes tájékoztatását (is) szolgálja.

A Játékban való részvétellel, a jelen Szabályzat ismeretében, a Résztvevő – aktív, tevőlegesráutaló magatartásával – hozzájárul a Játékkal összefüggő és a Játékban való részvétel célját szolgáló adatkezeléshez.

A Nyertes/Tartaléknyertes általi, a Nyeremény átadásával összefüggésben a Lebonyolító által igényelt személyes adatok megadása és a Lebonyolító ehhez kapcsolódó adatkezelése a Nyertes/Tartaléknyertes önkéntes adatszolgáltatásán alapul. 

11.4. Adatfeldolgozás 

A Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a Játék lebonyolítása során, azzal kapcsolatban megismert személyes adatokat kizárólag a Játék, illetve a Nyeremény átadása érdekében használja fel, az ahhoz szükséges terjedelemben.

A Lebonyolító további adatfeldolgozót a Játékkal kapcsolatban nem vesz igénybe.

A Lebonyolító a Résztvevők személyes adatait harmadik személyeknek nem továbbítja, a Facebook felhasználóinak körén kívül harmadik személyek számára nem teszi megismerhetővé. Ez alól kivételt képeznek azok az esetek, ha az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. adójogszabályok), vagy arra bíróság vagy más hatóság kötelezése folytán kerül sor. Az ilyen adattovábbításokról az adatkezelő tájékoztatni köteles az érintettet.

11.5. A személyes adatok tárolása

A Játék Facebook oldalon történő lebonyolítása során a személyes adatok (Facebook bejegyzések, Facebook személyes üzenetben megadott személyes elérhetőségi adatok) a Facebookon kerülnek rögzítésre. A Játékhoz kapcsolódóan egyéb személyes adatok elektronikusan, a Lebonyolító szerverén kerülnek tárolásra. 

A Lebonyolító személyes adatokat a Nyeremény Nyerteshez/Tartaléknyerteshez való eljuttatásáig, az adójogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséig (amennyiben ilyenek relevánsak) vagy az érintett (Résztvevő, Nyertes, Tartaléknyertes) személyes adatok törlésére irányuló kérelme elintézéséig tárolja.

11.6. Az érintett (Résztvevő, Nyertes, Tartaléknyertes) jogaiAdatátadás megtagadása

Az Nyertes/Tartaléknyertes megtagadhatja valamely személyes adatának átadását (például a Nyeremény átadásával kapcsolatos egyeztetés során). Ugyanakkor bizonyos adatok hiánya a Nyertes/Tartaléknyertes Játékban való részvételét, a Nyeremény átadásának lehetőségét kizárja. Lásd erre a jelen Szabályzat 8.3. és 10.1.2. pontját.

Tájékoztatás kérése.

Az adatkezelő (Richter), a Lebonyolítón keresztül vagy önállóan, az érintett kérésére tájékoztatást ad az általa, az érintettről kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről és címéről, és az adatkezeléssel összefüggő valamennyi tevékenységéről, továbbá – amennyiben ilyen adatkezelési művelet történik – az adattovábbítás jogalapjairól és címzettjeiről. A tájékoztatás kérhető e-mailben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.e-mail címen, valamint postai levél útján a következő postai címen: 1037 Budapest, Montevideo utca 7. ingyenesen, indokolás nélkül, mindkét esetben az érintett elérhetőségi adatainak megadásával, ahova az igényelt tájékoztatás megadása teljesíthető. Az adatkezelő a kérelembeérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol. 

Adatmódosítás, helyesbítés.

Az érintett az adatkezelőnél (Richter) jogosult a megadott adataimódosítását, helyesbítését kérni postai levél útján a következő postai címen: 1475 Budapest Pf.: 27. vagy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött e-mail útján ingyenesen, indokolás nélkül, mindkét esetben az érintett elérhetőségi adatainak megadásával, ahova az igényelt módosítás/helyesbítés megtörténtéről az érintettnek tájékoztatás küldhető, illetve amelyen az igényelt adatmódosítással/helyesbítéssel kapcsolatban az érintettel kommunikáció folytatható. Az adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a saját nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet az általa megadott elérhetőségi adatainak valamelyikén.

Adatok törlése, zárolása.

Az érintett a fentieken kívül az adatkezelőnél (Richter) – részben vagy egészben – bármikor kérheti a személyes adatai törlését vagy zárolását e-mailben az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, valamint postai levél útján a következő postai címen 1475 Budapest Pf. 27.ingyenesen, indokolás nélkül, mindkét esetben az érintett elérhetőségi adatainak megadásával, ahova az igényelt törlés/zárolás megtörténtéről az érintettnek tájékoztatás küldhető, illetve amelyen az igényelt adat törlésével/zárolásával kapcsolatban az érintettel kommunikáció folytatható. Az adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli az érintettet a nyilvántartásából. Ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet az általa megadott elérhetőségi adatainak valamelyikén. 

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy információs önrendelkezési joga sérült, úgy joga van ezt az adatkezelőnek jelezni a fent megadott címeken, keresettel bírósághoz forduli, valamint bejelentéssel élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; honlap: http://www.naih.hu; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

12. Facebookkal való kapcsolat

A jelen Játékot a Facebook semmilyen módon nem támogatja, hagyja jóvá vagy szervezi, illetve a Játék semmilyen más módon nem kapcsolódik a Facebookhoz. A Facebook csupán egy felületet biztosít arra, hogy a BabaMama Papa tematikus Facebook oldal működni tudjon, de az ott elhelyezett tartalommal kapcsolatban felelősség nem terheli.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy azok a személyes adatok, amelyeket a Játékkal összefüggésben (pl. személyes üzenetek váltása során) megad, nem a Facebookhoz, hanem az adatkezelőhöz kerülnek (bár a Facebook csatornáján keresztül valósul meg, és értelemszerűen a Facebook rendszerbe is bekerül), és a jelen Szabályzat 11. pontjában meghatározott módon kerülnek kezelésre. 

Kelt: Budapest, 2020 12. 22.

 

 

álomtól | valóságig

terhességi vitamin

rólunk

GRAVIDA OPTIMA WEBOLDAL

Babatervezés előtt állsz? Esetleg már épp a pocakodban növekszik az új kis élet, akire mindig is vártál, vágytál? Talán már meg is született? Akkor jó helyen jársz, hiszen épp neked szól a Gravida Optima új weboldala – mert minden Rólatok szól!

A gravidaoptima.hu egy olyan internetes portál, ahol biztos lehetsz abban, a tartalom hiteles, olyan szakemberektől származik, akik hivatásul választották a kismamákkal, babákkal, kisgyermekekkel való törődést. Olyan szakemberektől, akik nap mint nap találkoznak párokkal, akik gyermeket szeretnének, várandósokkal, akik kérdések közt őrlődnek, és válaszra várnak, olyan kisgyermekes szülőkkel, akik a kis totyogójuk terelgetése közben ütköznek kisebb-nagyobb akadályokba.

A Gravida Optima weboldala, őszintén, érthetően nyújt információkat azoknak, akik szeretnének többet tudni a babatervezésről, a várandósság csodás 9 hónapjáról, a szülőség örömeiről és a kisebb buktatókról is, azokról a fontos kérdésekről tehát, amelyek mindannyiunkat érdekelnek, érdekeltek ezzel kapcsolatban.

Fontosnak tartjuk, hogy hiteles, saját tartalom jusson el az olvasóinkhoz. Témáink rovatokra osztják a mondanivalót, foglalkozunk a helyes táplálkozással, a vitaminok, a nyomelemek és az ásványi anyagok szervezetünkre gyakorolt pozitív hatásaival, hiszen a Gravida Optima egy olyan új terhesvitamin, amely a babatervezés időszakára, a várandósság idejére, egészen a szoptatás végéig megfelelő arányban biztosítja a vitaminokat, a nyomelemeket, illetve az ásványi anyagokat  az édesanyák és újszülött kisbabájuk számára. A Gravida Optima alkalmazása nagyon kényelmes, ugyanis egyetlen dobozban, kétféle tablettakiszereléssel biztosítja, mindhárom időszakra a szükséges tápanyagokat. A babaegészséges fejlődéséhez elengedhetetlen omega-3 zsírsavakat és értékes folátokat tartalmaz, amelyek a te egészséged megőrzésében is kulcsszerepet játszanak.

Nem maradhatnak el a testmozgással, a helyes életmóddal, a babavárás alatti és utáni testi változásokkal, a lélek rejtelmeivel foglalkozó írások sem, hiszen ezek is mind-mind olyan témák, amelyek mellett nem lehet szó nélkül elmenni. 

Ezek mellett a szexualitás az, ami mindenkit érint és érdekel, legyen szó akár babatervezésről, pocakos kismamákról, vagy kisgyermekes szülőkről. A szexualitás tehát szintén terítékre kerül, ahogy az is, mi történik a szüléskor, hogyan zajlik, mire van szükség közben és utána, valamint a szoptatás idején.

Foglalkozunk olyan témákkal is, amelyeket mások talán kerülnek: tabuk nélkül szólunk a meddőségről, annak esetleges okairól, a lombikprogramról, és más, fontos területeket is érintünk.

Nem hagyjuk magukra a frissen édesapává vált férfiakat sem, számukra is ott leszünk, hiszen minden kérdésükre választ kaphatnak nekik szóló cikkeinkből. 

A Gravida Optima terhesvitamin komplex étrend-kiegészítő készítmény kismamáknak, a fogantatás tervezésétől a várandósságon át a szoptatás végéig. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. A készítmény nem szolgál betegség kezelésére, gyógyítására. Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl! Gyermek elől elzárva tartandó!